Medlemslogin

Søg

Her kan du læse om foreningens formål og virke: 

Navn og hjemsted:

§ 1.1      Foreningens navn er "Danske Karpe- & Specimenfiskere".

§ 1.2      Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 1.3      Foreningens virkeområde er Danmark.

 

Formål og virke:

§ 2.1      Foreningens formål er:
- At fremme forståelsen for karpe- og specimenfiskeriet.
- At fremme forståelsen for catch and release fiskeri
- At udbrede kendskabet til karper og andre specimenarter og fiskeriet efter disse.
- At fremme sikker og skånsom håndtering af fangede fisk, så de kan genudsættes.
- At afholde aktiviteter for medlemmerne.
- At rådgive og hjælpe medlemmerne med udsætning af fisk.
- At rådgive medlemmerne i andre sager indenfor karpe- og specimenfiskeri.

§ 2.2    Foreningen arbejder uafhængigt, men kan samarbejde med andre foreninger, sammenslutninger og organisationer, som bestyrelsen finder det rimeligt.

 

 Medlemsforhold:

§ 3.1    Som medlem kan foreningen optage enhver, der vil medvirke til at fremme foreningens formål og interesser.

§ 3.2    Foreningen kan afvise medlemsskab, hvis optagelsen vil være i strid med § 3.1.

§ 3.3    Medlemsskab er ikke gyldigt kontingent og eventuelt indskud er betalt.

§ 3.4    Kun enkeltpersoner kan optages som aktive medlemmer.

§ 3.5    Grupper, foreninger, organisationer, firmaer etc. kan optages som passive medlemmer. Passive medlemmer får information om foreningens virke og arrangementer, kan deltage i medlemsarrangementer, men er ikke valgbare til foreningens tillidsposter og har ikke stemmeret på generalforsamling.

§ 3.6    Udmeldelse sker ved at kontakte medlemsregistratorer.

§ 3.7   Modarbejder et medlem foreningens formål og interesser eller på anden måde søger at skade foreningens arbejde eller omdømme, kan dette medlem ekskluderes af bestyrelsen, med øjeblikkelig virkning.

          Bestyrelsens afgørelse kan uden opsættende virkning indankes for førstkommende generalforsamlingen ved skriftlig anmodning til formanden. Eksklusionen stadfæstes eller forkastes ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen.

 

Kontingent

§ 4.1    Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4.2    Bestyrelsen kan i løbet af året hæve kontingentet med 25,-. Dette skal dog godkendes på efterfølgende generalforsamling.

§ 4.3    Kontingentet opkræves inden 1. marts.

 

Generalforsamlingen:

§ 5.1    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 5.2    Ordinær generalforsamling afholdes senest 31. marts.

§ 5.3    Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside, Facebook gruppe og ved udsendelse af brev eller mail til foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt og sted samt dagsorden for generalforsamlingen.

§ 5.4    Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
  1.  Valg af dirigent
  2.  Valg af referent
  3.  Formandens beretning
  4.  Godkendelse af regnskab
  5.  Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6.  Valg af bestyrelse
  7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8.  Valg af revisor og suppleant for denne.
  9.  Behandling af indkomne forslag
10.  Eventuelt

§ 5.5    Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 5.6    Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

§ 5.7    Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jf. dog § 7. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 5.8    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 6.1    Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følgerne reglerne i § 5. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 5 og § 7.

 

Vedtægtsændringer

§ 7.1    Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

§ 7.2    Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde seneste 1 uge før generalforsamlingen.

§ 7.3    Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for det på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen:

§ 8.1    I det daglige administreres foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

§ 8.2    Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

§ 8.3    Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

§ 8.4    På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jf. § 9, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

§ 8.5    Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8.6    Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

§ 8.7    Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 8.8    Bestyrelsen kan også træffe beslutninger ved forhandling via mail eller andre elektroniske kommunikationsmidler.

 

Regnskab

§ 9.1    Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9.2    Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring

§ 9.3    Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

 

Tegningsret

§ 10.1  Bestyrelsen er bemyndiget til
    At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender
    At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
    At meddele prokura.

 

Opløsning af foreningen:

§ 11.1  Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2  Opløsning af foreningen kan kun ske hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 11.3  I tilfælde af foreningens opløsning skal generalforsamlingen også træffe beslutning om hvem de tilbageværende midler skal tilfalde. Det skal så vidt muligt være en forening eller et projekt som støtter det danske karpe- og specimenfiskeri.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 20. marts 2016