Medlemslogin

Søg

Afholdt søndag den 19. marts 2017 hos FishOn.nu i Brønderslev

 

 

Fremmødte:

Michael Seide, Morten H. Petersen, Kent Uldahl Jensen, Mads Frandsen, Daniel Mick Nielsen, Jacob Frejlev, Tamas Debreczi, Jesper Pedersen, Jesper Laugesen, Rune Strøm Andersen, Peter Sørensen, Frank Skov, Brian Christiansen, Rami Skytte Khazouh, Frank Iversen og Erik Bilde

 

1.  Valg af Dirigent:

Foreslået og valgt blev Michael Seide, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til vedtægterne.

 

2. Valg af referent:

Foreslået og valgt blev Erik Bilde

 

3. Formandens beretning

Formand Michael Seide aflagde formandens beretning, der lød således:

Det er nu et år siden, at vi var samlet til generalforsamling i Danske Karpe- og Specimenfiskere på Jels Voldsted. Til de få fremmødte kunne jeg i min beretning fortælle, at aktiviteterne i 2015 ikke havde været prangende. Til gengæld fik vi en god debat om mulighederne for aktiviteter, hvor bl.a. fish-ins blev drøftet indgående. Vi vedtog også nye vedtægter, hvor vi bl.a. trimmede bestyrelsen, og gik fra 9 til 5 bestyrelsesmedlemmer, i det håb, at det ville lette beslutningsprocessen.

Det var med en god portion optimisme, jeg forlod generalforsamlingen. Takket være Morten, så blev der stablet et fish-in på benene i Nordborg sø den 6. til den 8. maj , hvor vi samtidig ville afvikle et bestyrelsesmøde.  Desværre var der kun 3 tilmeldinger til vores fish-in, og tilmeldingen til bestyrelsesmødet var præcis samme antal personer, men dog ikke de samme personer. Jeg må indrømme, at den manglende tilslutning til begge dele, var både skuffende og demotiverende i forhold til, at komme med nye initiativer, og resultatet er desværre, at der endnu en gang er gået et år, uden de store aktiviteter i foreningen.

Vi kan også konstatere, at vores medlemstal gennem de seneste år har været stærkt vigende. Faktisk er det de seneste år cirka halveret for hvert år. Således havde foreningen i 2016 kun 42 medlemmer tilbage, og i skrivende stund er der kun 10 personer, der har betalt kontingent for 2017. Som det også fremgår af regnskabet, så er vi nu nået til smertegrænsen for antallet af medlemmer, idet kontingentet ikke længere kan dække de beskedne omkostninger foreningen har, og vi kommer derfor ud med et lille underskud i 2016.

På plussiden, så har vi et engageret vandplejeudvalg, der gør en kæmpe indsats på foreningens vegne, specielt når det drejer sig om biomanipulation af søer. Tidligere har udvalget været inde over sagen om Sjælsø, og aktuelt er det planerne om at biomanipulere Klokkerholm Møllesø og Dybvad Søpark, der giver arbejde til udvalget. Med Mads Frandsen i spidsen, arbejder vandplejeudvalget i øjeblikket på, at få foretaget en så skånsom biomanipulation af Klokkerholm Møllesø som muligt, for vi må desværre konstatere, at det ikke længere er et spørgsmål om hvorvidt det sker, men kun et spørgsmål om hvornår og hvordan.

Alene i forhold til det politiske arbejde, og ikke mindst i forhold til de før omtalte biomanipulationer af de danske søer, så føler jeg stadig, at der er et behov for en forening som vores. Det er vigtigt, at der også er nogen, der taler vores sag over for kommunerne, når biologerne igen og igen skyder skylden på dårlig vandkvalitet på karpen.

I takt med at flere og flere put & take søer også tilbyder catch-and-release-fiskeri, primært efter stører, så ser vi også en stor tilgang af nye fiskere til karpefiskeriet. Også her synes jeg, at det er vigtigt at vi har en forening, der både kan være med til at hjælpe nye fiskere i gang men også være med til at præge dem i, hvordan man gebærder sig ved offentlige vande, sammenlignet med betalingsvande.

Men i bund og grund er den ikke længere end, at der kun er behov for en forening, så længe nogen ønsker at være medlemmer, og også meget gerne blive ved med at være det.  Så spørgsmålet er, hvordan bliver vi igen en forening, som karpe- og specimenfiskerne ønsker at være medlem af?

Når vi kigger i bakspejlet, og ser tilbage på da foreningen havde flest medlemmer, så er jeg ikke i tvivl om, hvorfor den overvejende del havde meldt sig ind i foreningen. Det var ønsket om at få adgang til information og få mulighed for at opbygge et netværk. Det var på forummet på vores hjemmeside, man søgte og fandt information, og det var også her – og ved vores arrangementer – man opbyggede sit netværk. Vores blad ”karpen” var også et godt sted for medlemmerne at finde information. Men vi må bare konstatere, at med udbredelsen af Facebook, YouTube, Instagram og alle de andre sociale medier, så er det utroligt nemt for alle, at finde et overflødighedshorn af informationer om karpefiskeriet. Det er selvfølgelig guld værd for fiskerne, men det betyder også, at foreningen må finde et nyt grundlag for at rekruttere nye medlemmer, og indtil nu er det desværre ikke lykkes for os, at finde de vise sten.

En anden udfordring er utvivlsomt at fastholde vores medlemmer. Jeg er overbevist om, at mange ganske enkelt glemmer at betale kontingentet, og derfor glider ud af foreningen. Vi kan se, at der de første dage efter udsendelse af kontingentopkrævning bliver betalt, men derefter dør det hurtigt ud. Det optimale ville være en løsning, hvor kontingentbetalingen foregår via PBS, så man aktivt skal melde det fra, hvis man ikke længere ønsker at være medlem. Vi har nu gennem længere tid arbejdet på at få lavet den løsning, men det har endnu ikke været muligt at få det på skinner. Derfor forsøgte vi at få lavet mulighed for at få MobilePay til foreningen, men som forening skal man have en erhvervsløsning, og det er både omstændeligt og langsommeligt at få på plads. Derfor lavede vi, som en nødløsning, mulighed for at overføre kontingentet via MobilePay til Erik Bilde, som så har overført pengene til foreningens konto. Det ser ud til, at det kan være en vej at arbejde videre på, i hvert fald er størstedelen af kontingentindbetalingerne kommet den vej.

Jeg vil gerne opfordre til, at vi får en grundig debat om, hvad det er vi – medlemmerne – vil med vores forening.  Hvad er det, der er vigtigt, hvis foreningen stadig skal have en eksistensberettigelse? Skal vi være en politisk forening, skal vi være en social forening, skal vi være en faglig forening eller skal vi stadig være et mix af det hele. Vi skal også have fundet ud af, om vi stadigvæk skal bruge resurser på at lave og aktiviteter for medlemmerne, og i givet fald hvad er det for nogle aktiviteter vores nuværende og forhåbentligt kommende medlemmer efterspørger? Og ikke mindst, hvordan får vi flere til at melde sig ind i foreningen?

Det er desværre ikke kun nye medlemmer vi mangler, vi mangler også et par engagerede medlemmer, der gerne vil være med til at gøre en forskel for karpe- og specimenfiskeriet i Danmark. Jeg må desværre indrømme, at vores bestyrelse lider under en vis metaltræthed, for nu at udtrykke det på den måde. Der skal ikke herske tvivl om, at det er dygtige og kompetente medlemmer, der sidder i bestyrelsen og de har ALLE ydet en stor indsats for foreningen og for fiskeriet. Men som det også fremgår af beretning, så har vi behov for, at få nye tanker og nyt drive ind i bestyrelsesarbejdet.

Med ønsket om at vi får en god og inspirerende debat om foreningen, vil jeg gerne slutte af med at ønske jer alle en rigtig god sæson.

Jesper Laugesen spurgte ind til status omkring biomanipulation af Klokkerholm Møllesø. På vegne af vandplejeudvalget svarede Mads Frandsen, at status pt. er ukendt. Der er bevilget en halv million kroner til projektet, men hvordan det vil blive grebet an er endnu ikke besluttet. Som for mange andre søer er beslutningen taget ud fra gamle data, og er under alle omstændigheder kun en lappeløsning, der her som andre steder kan gøre mere skade end gavn. Vandplejeudvalget har arbejdet sammen med Marcus Krag fra Statens Naturhistoriske Museum, der gerne modtager oplysninger om andre søer, der potentielt står overfor en lignende ”restaurering”

Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

4. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet for 2016 viste et underskud på kr. 21,75, hvorefter foreningens egenkapital udgør kr. 12.204,77.

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslag til budget blev godkendt med en bemærkning om, at en kontingentindtægt på 10.000 kr. nok var optimistisk. Kasserer Morten H. Petersen replicerede, at vi får ca. 2 nye følgere på vores facebook side om ugen, og at vi må gøre en indsats for at de også bliver medlemmer af foreningen.

Kontingentet foreslås uændret til 125,- kr. for seniorer og 100,- kr. for junior.

Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne.

 

6. Valg af bestyrelse

Der blev bedt om forslag til bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen forslag ud over den siddende bestyrelse, der således stadig består af Michael Seide, Morten H. Petersen, Peter Lichtenberg, Thomas Førby og Erik Bilde.

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Foreslået og genvalgt blev Kent U. Jensen og Jan Holm

 

8. Valg af revisor og suppleant for denne

Som revisor genvalgtes Jesper Pedersen og som revisorsuppleant valgtes Mads Frandsen.

 

9. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

10. Eventuelt

I forhold til formandens beretning blev foreningens fremtid og nye tiltag for at øge medlemstallet diskuteret.

Der var mange positive og relevante indlæg i debatten. Det gennemgående tema var, at foreningens hjemmeside ikke var den samme uundværlige ressource for information, som den tidligere var, da stort set alle information er tilgængelige på de forskellige sociale medier. Alene af den grund, er det vanskeligere for nye karpefiskere, at se relevansen af at være medlem af foreningen. Som mulige løsninger til øget medlemstal foreslog generalforsamlingen:

·         At gøre foreningen mere synlig på facebook, bl.a. ved at ændre gruppens navn, så den var nemmere at finde.

·         At gøre foreningen mere synlig, f.eks. ved at reklamere for foreningen ved betalingsvande i samarbejde med søejerne og at fremstille bilstreamers og labels til medlemmerne

·         At gøre et fishin til en årlig tilbagevendende begivenhed.

·         At lave fishin for nye fiskere, hvor der er mulighed for at lære.

 

 

Erik Bilde                                        Michael Seide
Referent                                        Dirigent