Medlemslogin

Søg

Afholdt søndag den 12. marts 2018 hos FishOn.nu i Brønderslev

 

 

Fremmødte:

Michael Seide, Mads Frandsen, Daniel Mick Nielsen, Jacob Frejlev, Tamas Debreczi, Jesper Pedersen, Rune Strøm Andersen, Peter Sørensen, Peter Nørgaard, Jonas Jørgensen, Marne Jensen, Mark Hemmingsen, Per Olesen, Jørn Olesen, Anders Pehrson og Erik Bilde

 

1.  Valg af Dirigent:

Foreslået og valgt blev Michael Seide, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til vedtægterne.

 

2. Valg af referent:

Foreslået og valgt blev Erik Bilde

 

3. Formandens beretning

Formand Michael Seide aflagde formandens beretning, der lød således:

Formand Michael Seide aflagde formandens beretning, der lød således:
2017 bød igen på faldende medlemstal, vi begynder at bevæge os derhen af hvor man skal overveje om der er en berettelse for en forening for karpe & specimenfiskere.
I 2017 var vi under 40 medlemmer og da der er en stigning i nye karpe & specimenfiskere kan man jo sætte spørgsmål tegn til vores berettelse, men i takt med at der kommer mere og mere interesse på fiskeriet i Danmark fra flere af de udenlandske grej producenter, bør der vel være grundlag for en forening som vores.
Foreningen har i 2017 haft 2 store cases, forfoder sagen fra Viborg og opfiskningen af karper i klokkeholm møllesø.
Vedrørende forfoder sagen fra Viborg, har foreningens vandpleje udvalg med formand Mads Frandsen I spidsen, samt Mark Hemmingsen fra Vibfisk udarbejdet en fyldestgørende indsigelse, med beskrivelse af det lukrative karpefiskeri i Viborgsøerne og konkrete forslag til et regelsæt om brugen af forfoder.
Desværre gav det ikke meget ændring af Viborg kommunens planer, men hvis vi ikke råber op, hvem skal så gøre det og det er her vi som forening skal finde vores berettelse.
Klokkeholm mølle sø her havde Brønderslev kommune modtaget 500.000 kr. I EU støtte som er øremærket bio manipulation.
Kommunens biolog vil have fredfiskene fisket op til destruktion her iblandt søens karper.
Desuden skulle det foregå som en event, hvor skolens elever kunne komme ned og se hvordan man rydder en sø for fisk og slagter dem, mærkelig signal værdi at sende til de unge mennesker.
Som forening gik vi ind i sagen i samarbejde med Ny Thorup fiskepark ved Jacob Frejlev, der blev forsøgt dialog med kommunens biolog, men med en mening om at græskarperne æder alt rovfiskeri ynglen og derfor skal aflives var det op af bakke,
Men med en fornuftig dialog blev der dog givet bevilling til at 10 skæl/spejl karper kunne flyttes til Dronninglund mølle sø og resten kunne flyttes til Ny Thorup fiskepark, det gav lidt lys for enden af tunnelen, desværre kunne der ikke rokkes ved biologernes beslutning om at græskarperne ikke skulle aflives.
Foreningen forsøgte igennem medierne af få lys på det enestående fiskeri efter de store græskarperne søen indeholder og vores holdning til den planlagte bio manipulation, det blev til et mindre radio interview.
Hele balladen endte med 6 karper der blev flyttet til Dronninglund Mølle sø og en græskarpe der forsvandt, samt en container fuld af skaller.
Desværre har kommunen planlagt yderlige bio manipulationer i Klokkeholm mølle sø med start midt april, her vil der ikke være offentlig adgang.

Visionerne for 2018
Vi vil forsætte med at råbe op når der kommer tilsvarende sager og komme med indsigelser.
Men vi se og høre jo ikke alt, derfor opfordrer vi jer medlemmer til at kontakte os, hvis der skulle opstår noget lignede i jeres lokalområde.
På bestyrelsens vegne ønskes i en god sæson.

Mads Frandsen fra Vandplejeudvalget nævnte at forbud mod forfodring eventuelt kunne være på vej i Skanderborg søerne, og understregede samtidigt, at Mark Hemmingsen havde gjort en kæmpe indsats i forbindelse med forfoder sagen i Viborg.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

4. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

Regnskabet for 2017 viste et overskud på kr. 110.25, hvorefter foreningens egenkapital udgør kr. 11.690,02.

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslag til budget blev godkendt.

Kontingentet foreslås uændret til 125,- kr. for seniorer og 100,- kr. for junior.

Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne.

 

6. Valg af bestyrelse

Jf. vedtægterne skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Foreslået og valgt blev Anders Pehrson og Mark Hemmingsen.

På generalforsamlingen blev det oplyst, at næstformand Morten H. Petersen ønskede at trække sig fra bestyrelsen. Det var imidlertid en kommunikationsfejl, da Morten heldigvis ønsker at fortsætte i bestyrelsen, dog ikke som næstformand. Da Morten ikke var på valg, fortsætter han derfor i bestyrelsen, og dermed var der ikke behov for at vælge en afløser for ham, hvilket er clearet af med de involverede.

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Foreslået og valgt blev Marne Jensen og Peter Sørensen

 

8. Valg af revisor og suppleant for denne

Som revisor genvalgtes Jesper Pedersen og som revisorsuppleant valgtes Rune Strøm Andersen.

 

9. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

10. Eventuelt

Der var en livlig debat med mange gode indlæg, forslag og visioner for at synliggøre foreningen og øge medlemstallet:
Mark Hemmingsen kom med et godt indlæg, med forslag til foreningens fremtidige arbejde
•    Placeringen af generalforsamlingen kunne varieres fra år til år
•    Mere information og synlighed på hjemmeside og Facebook
•    Fællesture og fishins
•    Afholdelse af begynderdag og/eller instruktion i karpefiskeri.
•    Flere fangstrapporter på Facebook og hjemmesiden.
•    Genoplivning af foreningens blad – eventuelt kun i elektronisk form.  Ligesom det kunne være en god idé at få gamle numre på hjemmesiden
•    Afholdelse af et klubmesterskab.
Derudover fremhævede Mark også, at det kunne være en god idé at vi arbejde for at karpefiskerne indrapporterer fangster via fangstjournalen, for at give DTU et bedre statistisk grundlag i forhold til karperne.
Morten H. Petersen vil gerne planlægge og afholde et fish in i Viborg i løbet af 2018, og ville gerne have input til det optimale tidspunkt. Det blev tilkendegivet at efteråret vil være det bedste tidspunkt, men at det var vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kom til at ligge samtidig med andre store arrangementer, som f.eks. Sorø Karpe Cup.
Peter Nørgaard nævnte, at noget af det, der var svært som ny karpefisker, var at finde vande med karpe i.
Anders Pehrson forespurgte om mulighederne for et nyt foreningsvand, og foreslog også at man fremadrettet overvejede at hæve kontingentet for at øge foreningens indtægter.
Marne Jensen foreslog at foreningen også lavede et arrangement i forbindelse med Lystfiskeriets dag.

 

 

 

Erik Bilde                                        Michael Seide
Referent                                        Dirigent