Medlemslogin

Søg

I Danske Karpe- og specimenfiskere

søndag den 15. marts 2015 hos Handy Hænder, Brønderslev.

Deltagere:

 

Thomas Førby, Rune Strøm Andersen, Morten H. Petersen, Rami Skytte Khazouh, Martin Endby, Jacob Frejlev, Michael Seide og Erik Bilde.

 

 

1. Valg af dirigent

 

Michel Seide blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

 

 

 

2. Valg af referent

 

Erik Bilde blev valgt.

 

 

 

3. Formandens beretning

 

Formand Michael Seide aflagde følgende beretning
Så er der generalforsamling igen, endnu en karpesæson er kommet og gået, sådan har det været i mange år, mere præcis i 25 år.

 

For 25 år siden satte en gruppe karpefiskere sig til bordet og stiftede Danske karpefiskere.

 

Dengang var der brug for at de danske karpefiskere gjorde brug af hinanden, delte deres erfaring og viden, her var karpegrej en by i Rusland og mange lavede deres eget grej, især agn var et kapitel for sig selv, de fleste rullede deres egne boilies, men havde svært ved at skaffe de fornødne ingredienser og foreningen fik derfor hurtigt gang i vores fællesindkøb, samt i flere og flere sociale arrangementer.

 

Som tiden er gået, er der kommet mange karper på land, grej markedet bugner af gadget og andet vi karpefiskere bare ikke kan leve uden, der er boilies i alle afskygninger og rigtig mange har lagt boilierulningen på hylden, hvilket også har medvirket til at fællesindkøbet som en naturlig del er blevet udfaset.

 

 

I 2010 fik foreningen sit eget vand, der havde længe været et ønske om et foreningsvand, så da vi fik tilbudt at leje fiskeretten i Brommelille sø slog vi til og indledte jagten på ligende vande i andre regioner af landet, det viste sig at være mere en svært at finde flere vande og da der ikke blev gjort mere brug af Brommelille, blev det svære og svære at forsvare at vi brugte 16.000 kr. om året på sø leje. Som bekendt blev der på generalforsamlingen 2014 besluttet at vi ikke ville genforhandle vores lejekontrakt.

 

28 marts 2015 udløber vores kontrakt og Bromme vil være afviklet. 

 

 

2014 var også året hvor vi skulle ha afviklet, den største konkurrence for karpefiskere i DK. Dm 2014 havde lavet under planlægning siden 2013, men måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte.

 

 

I flere år udgav vi Dk største og flotteste karpemagasin, medlemsbladet Karpen var vores stolthed, men måtte desværre nedlægges, der var for lidt materiale, driftomkostningerne og især portoudgifterne var for høje.

 

 

Hjemmsiden har haltet i flere år og gør det desværre stadigt.

 

99% af alle indlæg foregår nu på facebook.

 

 

Alt dette har udløst et faldende medlemstal og flere har spurgt!! hvad får jeg egentlig for mine kontingents kroner. 

 

Det er et rigtig godt spørgsmål, især når de fysiske ting forsvinder og arrangementer bliver aflyst.

 

Og at vi i bestyrelsen har været for dårlige, til at oplyse om det politiske arbejde der bliver gjort, har ikke gjort det nemmere at se hvad man får for sine penge.

 

Nogle har virkelig brugt meget tid, samt blod, sved og tåre på Sjælsø sagen, vi skylder dem en stor tak og synliggørelse af det gode arbejde Tak for det gutter.

 

(Hele sagen ligger inde på Danske karpefiskeres facebook gruppe.)

 

 

Så hvad skal der så ske de næste 25 år. ??????? :-)

 

 

Ja vi besluttede jo ved GF 2014 at vi skulle ændre vores navn fra Danske karpefiskere til Danske karpe og specimen fiskere, så som en markering af vores 25 års jubilæum vil vi få offentlig gjort vores navneskifte.

 

 

Mine visioner for fremtiden, er at få kombineret de gamle dyder, med den moderne trend og udvikling.

 

 

Dette gør vi ved at lave hjemmesiden om til en officiel side udelukket med info samt indmeldelse og så køre den aktivebrug fra facebook.

 

 

Vi skal ha gang i de sociale aktiviteter igen, der er kommet mange nye medlemmer til, der ikke har haft muligheden for at deltage i fks. fish ins.

 

Vi skal ha fish ins igen, de skal som i gamle dage være i mindre skala og skal arrangeres af lokal kræfter i form af bestyrelse og medlemmer. De skal holdes i en skala der giver mulighed for at alle sponsorer kan være med.

 

 

Vi skal ha forhandlet forskellige rabat ordninger hjem til vores medlemmer, vi har allerede fået et par henvendelser fra forskellige aktører, som vil skal ha fulgt op på.

 

 

Vi fremstillede og udgav engang karpefiskerens abc, måske vi skulle benytte lejligheden til at udgive endnu et hæfte, nu da vi også hedder specimen fiskere, her tænker jeg at det kunne være størfiskerens abc, der dukker flere og flere størvande op i Dk 

 

 

Vi skal ha udbredt vores assistance, til andre foreninger der har brug for oplysning og hjælp til deres medlemmer, der ønsker viden om karpe og specimen fiskeri, her tænker jeg især på deres junior medlemmer, vi har før haft ligende og sussefulde arrangementer.

 

 

Og sidst men ikke mindst vil vi forsætte i den politiske retning, markere os når der sker overgreb på vores vande, her er det også vigtig at du derud lokalt retter henvendelse til bestyrelsen har sådanne overgreb sker.

 

 

Det var alt fra mig og jeg vil gerne på bestyrelsens vegne ønske jer en fantastisk sæson 2015 knæk og bræk

 

 

Der var udpræget opbakning til formandens tanker om det fremtidige arbejde, og generalforsamlingen gav udtryk for, at vi bør satse mere på det sociale element fremfor det konkurrencemæssige element, og på et niveau hvor også mindre sponsore kan være med. Der blev også forslået at lave nogle nybegynder fish-ins med få deltagere, hvor nye og mindre øvede karpefiskere fisker sammen med en mere rutineret makker - også som en måde at skaffe nye medlemmer og tiltrække nye karpefiskere. Generelforsamlingen opfordrede bestyrelsen til, at arbejde videre med denne ide, og udvikle et koncept som vi både selv kan udbyde, men også udbyde til interesserede lokale lystfiskerforeninger.

 

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

 

 

4. Kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab

 

Regnskabet viste indtægter 22.200,00, hvilket er noget mindre end i 2013, idet forenigen ikke har haft indtægter fra DM og reklamer. Udgifterne var på 29.950,10, hvilket er markant mindre end 2013, hvor omkostninger til DM tegner sig for næsten hele faldet i udgiftsniveauet.  Søleje til Bromme Lille Sø udgør den største omkostning, men med beslutningen fra forrige års generalforsamling, er det også sidste gang den post figurerer i regnskabet. Det betyder at resultatet for 2014 blev et underskud på 7.750,10. Egenkapitalen udgør herefter kr. 14.120,55.

 

Med opsigelsen af lejen af Bromme Lille Sø og halveringen af kontingentet in mente fremlagde bestyrelsen også et budget, der sigter efter at komme ud med et meget beskedent overskud i 2015

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag.

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

 

 

6. Valg af bestyrelse og revisorer

 

Foreslået til genvalg til bestyrelsen blev Michael Seide, Rune Strøm Andersen, Jonas Pedersen, Thomas Førby, Kent Jensen, Morten H. Petersen, Peder Lichtenberg, Mads Frandsen, Jan Holm og Erik Bilde. De blev alle valgt.

 

Jesper Pedersen blev genvalgt som revisor.

 

 

 

7. Eventuelt

 

Rune foreslog at vi genoptog fotokonkurrencen på facebooksiden, med præmie til de bedste billeder. Generalforsamlingen drøftede forslaget, og diskuterede bl.a. form og præmier. Rune lovede at forsøge at løbet konkurrencen igang i løbet 2015.

 

Der blev forespurgt på status på den ny hjemmeside, og der arbejdes stadig på sagen, men det er et mere omfattende projekt, da vi gerne vil bevare de mange informationer, der er ligger i det gamle forum. Vi forventer at kunne gå i luften i løbet af året.

 

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at arbejde på, at vi i højere grad kan kommunikere med vores medlemmer elektronisk, således at vi kan spare penge f.eks. ved udsendelser af indkaldelser til generalforsamling op opkrævning af kontingent. Ligeledes blev forskellige muligheder for opkrævning af kontingent drøftet, hvor bl.a. Mobile Pay og PBS opkrævning blev drøftet. Bestyrelsen blev opfordret til at finde den bedst egnede løsning. Således at medlemsadministration, betaling, og kommunikation med medlemmerne bliver så god som mulig, også i samspil med den nye hjemmeside.

 

Det blev foreslået at vi udgiver et jubilæumsnummer af Karpen i PDF-form med nogle af de bedste artikler fra foreningens levetid.

 

 

 

Michael Seide takkede for en god og konstruktiv generalforsamlingen og rettede en stor tak til Rami og Handy Hænder for lån af lokalerne og ikke mindst sponsoratet af pålægskagemand og kage til deltagerne.

 

 

 

Søndag den 15. marts 2015

 

 

 

Erik Bilde                                   Michael Seide
Referent                                   Dirigent